Nachádzate sa tu

Končí sa rok 2012

Končí sa rok 2012, je čas bilancovať, obzrieť sa na uplynulé obdobie a zhodnotiť, čo sa podarilo, či už viac alebo menej.

 Na začiatku sa podarilo zrealizovať projekt večerného osvetlenie neogotického kaštieľa i keď našu radosť trochu pokazila nemilá skutočnosť vo forme udania od niekoho z MsÚ. Žiaľ, zo strany niektorých zamestnancov úradu prišlo k istému nepochopeniu snáh nás, jednotlivcov. Našťastie, po odborných konzultáciách sa podarilo dať veci do poriadku.

 Zrodila sa myšlienka založenia občianskeho združenia. Po dôslednom preštudovaní stanov rôznych podobných aktivít doma i v zahraničí sa ustanovil organizačný výbor v zložení Peter Kolek ml., Zsolt Takáč a Jozef Keppert. Výbor pripravil stanovy a zároveň pozval ľudí k založeniu OZNKGA. Po schválení stanov bola zápisnica spolu so žiadosťou na registráciu predložená MV SR. Po schválení registrácie mohlo združenie zahájiť oficiálne rokovania na všetkých úrovniach.

 Bolo nevyhnutné si hneď na začiatku uvedomiť, že kaštieľ je od roku 1992 majetkom mesta Galanta. Z toho vyplýva, že zo vzťahu k národnej kultúrnej pamiatke je pre Krajský pamiatkový ústav v Trnave partnerom vždy vlastník. Tento štátny orgán musí schváliť všetky úpravy a zásahy na objekte ešte pred realizáciou, dokonca aj v ochrannom pásme okolo NKP, nakoľko ide o chránený park.

 Na rokovaniach u primátora mesta sme sa dohodli na vytvorení pracovnej skupiny (zástupca primátora, architekt mesta, zodpovedná osoba za kaštieľ a traja zástup-covia OZNKGA). Dohodli sme sa na kompetenciách a iniciatívach všetkých zúčastnených strán, pričom sme kládli dôraz na to, aby akékoľvek konanie bolo len v rámci platnej legislatívy. Z dôvodu dosiahnutia súčinnosti sme vypracovali návrh rámcovej zmluvy medzi mestom a OZ.

 Sme vďační právnikovi mesta, ktorý nám pri príprave návrhu tohto dokumentu veľmi pomohol. Návrh bol predložený aj do komisií MsZ, kde bol tento materiál schválený resp. pripomienkovaný. Žiaľ, na zasadnutí MsZ sa ukázalo ako najväčší problém slovíčko revitalizácia. Pre ľudí, pre ktorých celých dvadsať rokov existovala jediná predstava – kaštieľ predať. Výsledok všetci poznáme. O kúpu sa síce prihlásilo 47 záujemcov, ale ani jeden neprišiel so serióznym návrhom a preukázateľnou dispozíciou s finančnými prostriedkami. Bola to jednoducho prehliadka bizarných predstáv. MsZ nakoniec náš návrh neschválilo.

 Očakávali sme, že úrad vo vzťahu ku KPÚ zvolí seriózny prístup. Rôzne separátne rokovania neviedli k ničomu, ba čo viac situáciu len komplikovali. Čas však bežal a my sme netrpezlivo prešľapovali na mieste. Na KPÚ žiadosť mesta nebola, takže neexistovalo rozhodnutie KPÚ. Naše predstavy, čo a ako môžeme robiť, boli stále len v teoretickej rovine.

 Neskôr sme prišli s návrhom na spoplatnenie kultúrnych programov v rámci GT, čo u časti obyvateľov vyvolalo pobúrenie, ktoré svojou demagogickou argumentáciou niektorí poslanci aj patrične živili. Aj zo strany médií prišlo k nepochopeniu skutočnosti, že aj mestský rozpočet má svoje dno a obdobie hojnosti sa dávno skončilo. Po návrhu jedného z poslancov sa situácia začala zlepšovať, keďže z jeho strany padol návrh, že príjem zo vstupného bude použitý na úpravu nádvoria kaštieľa. Dnes už môžeme smelo hovoriť o pozitívnych skúsenostiach, i keď občas ešte odznievajú poznámky, v ktorých sa však porovnávajú veci neporovnateľné. Tradícia GT predurčuje toto podujatie k takej dominancii, s ktorou sa iné aktivity budú ťažko porovnávať.

Chcem osobitne oceniť snahu primátora mesta, ktorý na rokovaniach s firmou Samsung upriamil pozornosť vedenia firmy na skutočnosť, že mestu záleží na oprave neogotického kaštieľa. Vďaka jeho iniciatíve mesto dostalo prísľub podpory na tieto učely. Dá sa povedať, že je to poprvýkrát za dvadsať rokov, čo primátor mesta urobil taký významný krok k záchrane kaštieľa. Budeme mu veľmi pomáhať, aby sme nesklamali darcovu dôveru.

 OZNKGA sa na tohtoročné GT starostlivo pripravilo. Na nádvorí sme postavili pekný stánok, v ktorom sme sa prezentovali audiovizuálnym programom, s farebnou viacjazyčnou skladačkou a pre hostí sme mali pripravené aj hrnčeky s fotografiou neogotického kaštieľa. Mnohých návštevníkov naša prezentácia zaujala, prišlo k užitočnej výmene informácií, k pochvalám i kritike. Vážime si jedno aj druhé. Niektoré postrehy nás oslovili a určite ich v našej budúcej činnosti využijeme.

 Časom sa nám podarilo vytvoriť vytvoriť samostatnú web-stránku. Tým sa informácia o našich aktivitách dostala do celého sveta a môžeme konštatovať, že niektoré správy sú veľmi povzbudivé. Potvrdzuje sa, že táto moderná forma komunikácie nám poskytne široký priestor na bezprostrednú výmenu informácií. Musíme byť trpezliví, musíme neustále preukazovať snahu a svoje schopnosti, bez toho nám nebude nikto nič dávať. Bohaté skúsenosti mnohých, ktorí sa podobnými aktivitami zaoberajú, to tiež len potvrdzujú.

 Uskutočnilo stretnutie poslancov MsZ a členov komisií, na ktorom sa malo rozhodnúť, čo bude s kaštieľom ďalej, či sa bude kaštieľ predávať, alebo nie. Žiaľ stretnutie sa skončilo fiaskom. Rokovaním sa to nazvať nedá, nakoľko prichádzalo k prekrikovaniu, bohužiaľ k rôznym invektívam blízkym až k tzv. krčmovým rečiam a nebolo sily, ktorá by takúto náročnú výmenu názorov ustrážila v rámci slušných pravidiel. Z úst niektorých ľudí odznelo mnoho zlého, spoločným menovateľom ich myšlienok bola nenávisť, závisť. Výsledkom rokovania teda bolo, že v platnosti zostáva uznesenie MsZ v Galante z roku 2002 o tom, že kaštieľ sa predáva (už dvadsať rokov)! Pre úplnosť je ešte potrebné dodať, že toto rokovanie malo rozhodnúť aj o možných podnikateľských aktivitách v rámci objektov kaštieľa. Tzv. odborníci však upriamili svoju zvedavosť len na to, kto a čo, ako bude revitalizovať.

 Identická zmluva o spolupráci mesta s OZNKGA bola opäť predložená na ďalšie rokovanie MsZ, kde bola s úpravami, ale bez zásadných zmien (doplnil sa názov zmluvy) napokon schválená. Oficiálny akt podpisu zmluvy s primátorom mesta sa uskutočnil 29. septembra 2012 v severnom krídle Neogotického kaštieľa v Galante.

 V kaštieli a jeho okolí sme mali v pláne rôzne aktivity, ale bez patričných povolení sme ich realizovať nemohli. Rozhodnutie KPÚ v Trnave nám bolo doručené až v októbri, teda v čase, keď už ani poveternostné podmienky nám nedovolili niečo z našich aktivít uskutočniť.

Začiatkom decembra začal archeológ múzea výskum múrika. Jedným z cieľov je určiť miesto pôvodnej brány. Ďalší odborný pracovník bude skúmať samotné zloženie múrika. Po spracovaní odborných stanovísk sa pristúpi k samotnému projektovaniu dostavby múrika s otvorom pre bránu. Pôvodná brána bude tiež odborne preskúmaná a zistia sa možnosti zreštaurovania resp. navrhne sa možnosť výroby repliky. Toto všetko sa samozrejme uskutoční pod prísnym dozorom odborníkov KPÚ v Trnave. Po výbere typu dlažby a po schválení od KPÚ je tiež nutné projektovať dočasnú dlažbu na nádvorí. K realizácii môže prísť rovnako až po schválení od KPÚ. Vstup na nádvorie musí vlastník navrhnúť tak, aby vzhľadom na stav objektu boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy.

 Dostávame sa ďalej, nie v poslednom rade aj vďaka primátorovi mesta. Neprešľapujeme už na mieste. Je ešte mnoho vecí, ktoré aj my musíme zlepšiť a zároveň dotiahnuť do úspešného konca. 

Jozef Keppert predseda OZ

 

Publikované dňa 28. december 2012