Nachádzate sa tu

1.stretnutie sympatizantov a členov 27.04.2013

27.04.2013 sa uskutočnilo 1. stretnutie členov a sympatizantov Občianskeho združenia.

 Na podujatí odzneli plány a konkrétne termíny niektorých prác, zároveň Vám bolo umožnené nahliadnuť do dlho neprístupných priestorov Neogotického kaštieľa v Galante.

 Zároveň sa registrovali noví členovia a to až v celkovom počte 58. Do dnešného dňa máme registrovaných 102 osôb a organizácií. Je to fakt, ktorý nás motivuje. Každú sobotu od 08.00-14.00 sa pracuje na objekte kaštieľa. Popis prác ako aj pravidelné informácie nájdete na našej stránke každý týždeň.

 Je to tímová práca a tešíme sa z toho keď vidíme tie rady nadšencov, napĺňa nás to silou. Bude to dlhá a dobrodružná cesta ale cieľ určite dosiahneme spolu s Vami. ĎAKUJEME.

Príhovor predsedu OZ Jozefa Kepperta v plnom znení:

 Ťažká a veľmi dlhá. Tak by sa dala charakterizovať cesta k rekonštrukcii nášho neogotického kaštieľa. Mnohí zainteresovaní vedia, že prvé prípravy na rekonštrukciu sa uskutočnili už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Vtedy spracované dokumenty sú však pre nás užitočné aj dnes. Všetkým, čo sa podieľali na ich vypracovaní i realizácii, patrí naše uznanie. Rekonštrukcia kaštieľa sa začala v roku 1988 a bola plánovaná na 25 rokov. V tom istom roku sa z kaštieľa muselo vysťahovať aj v ňom umiestnené múzeum. Žiaľ, veľa práce sa vtedy urobiť nestihlo a dnes je viditeľných len niekoľko z nich. Bolo urobené elektrofyzikálne vysušovanie muriva, čoho dôkazom sú navŕtané diery v stenách. Staré objekty nemali izoláciu proti vlhkosti, takže vysušovanie bolo veľmi dôležité. V roku 1990 sa všetky práce zastavili. Kaštieľ aj s múzeom bol delimitovaný na MK SR. Mesto Galanta získalo objekt do svojho vlastníctva až v roku 1992. Od tých čias bola snaha kaštieľ len predať. Dokonca, v roku 2002 bol podľa výpisu z katastra vydaný list vlastníctva na súkromnú osobu. Podľa vyjadrenia p. Pekaroviča (roky zabezpečoval záchranné práce na kaštieli), o kúpu kaštieľa prejavilo záujem až 47 záujemcov s rôznymi, ba niekedy až bizarnými nápadmi. Rodina Esterházyovcov nemá v Galante žiadne reštutičné nároky a od roku 1993 členovia rodiny udržujú s mestom Galanta veľmi živé kontakty.

 História kaštieľa je bohatá. Tu na tomto mieste sa jej však nebudem venovať a rozpisovať rozsiahle faktografické údaje. Renesančná dispozícia charakterizovaná aj so štyrmi bastiónmi bola potvrdená archeologickým výskumom, ktorý robili mgr. Ižóf a mgr. Takács. Mgr. Ižóf výskumom potvrdil aj renesančný charakter nádvoria kaštieľa. Pred rokmi sme spolu s ing. arch. Špánikom a mgr. Kolekom oslovili primátora mesta ing. A. Mezeša s návrhom usporiadavať niektoré kultúrne aktivity na tomto nádvorí. Naša argumentácia o jedinečnosti prostredia priniesla úspech a MsKS mohlo začať s kultúrnymi podujatiami aj na nádvorí kaštieľa. Po čase sa tu konala aj časť Galantských trhov. Vzniknutú tradíciu prerušila revitalizácia parku a rekonštrukcia severného krídla. V roku 2012 sme však už mohli byť s aktivitami opäť na nádvorí. Podujatia prispeli aj prostredníctvom vybraného vstupného k dočasnej úprave nádvoria, ktorú sme ako splnený sľub realizovali cez vlastníka, mesto Galanta. Ako OZ sa snažíme byť iniciatívnymi a korektnými pomocníkmi. V súčasnosti je vyhodnotené verejné obstarávanie, zabezpečujú sa realizačné kroky tak, aby sme na upravenom nádvorí mohli už v auguste osláviť 29. ročník tradičných Galantských trhov.

 Realizácia večerného osvetlenia kaštieľa bola impulzom k vzniku nášho občianskeho združenia. Začiatky činnosti OZ neboli vôbec jednoduché a potrebná a dôležitá zmluva o spolupráci s mestom sa nerodila tiež ľahko. Nakoniec sa obe zainteresované strany úspešne dopracovali k podpísaniu tejto zmluvy. Zdôrazňujem, vlastníkom kaštieľa je mesto Galanta, čo je samozrejme obsiahnuté aj v spomínanej zmluve. Zo zmluvy vyplýva, že naše OZ môže pristúpiť k výkonu povolených činností len so súhlasom mesta. Len mesto môže v súčinnosti s odbornými inštitúciami vykonávať činnosti k iným zainteresovaným stranám. Finančné prostriedky získané z minuloročného vstupného sú uložené na účte mesta a níe na účte OZ. Sme radi, že naša iniciatíva má dobrú podporu u primátora mesta a jeho zástupcu. Stretávame sa samozrejme aj s opačnými názormi, ale snažíme sa aj tu o nájdenie spoločného menovateľa a postupné presviedčanie o správnosti našich zámerov. Citlivo si však všímame aj takéto názory a zaoberáme sa nimi. Mnohí nás podporujete už od samotného začiatku, čo nás pochopiteľne veľmi teší a táto podpora je pre nás cenným impulzom k ďaľším našim aktivitám.

 Internetová stránka OZ je v štyroch jazykoch, čo prispieva k priaznivým ohlasom doslova z celého sveta. Teší nás to a budeme radi, keď nám budete písať aj naďalej. Nič od vás nekončí v koši. Udržujeme osobné kontakty aj s rodinou Esterházyovcov. Sám knieža Antal bol viackrát v Galante. Raz prišiel na obhliadku kaštieľa aj so skupinou odborníkov na wellness aktivity zo zahraničia, neboli to však záujemcovia o kúpu kaštieľa.

 Rekonštrukcia kaštieľa je náročná úloha. Ako už bolo spomenuté všetko, čo už bolo raz urobené, musíme urobiť znovu od začiatku. Nevyhnutne preto musí vlastník, poslanecký zbor MsZ rozhodnúť o zmenených podmienkach nakladania s týmto objektom. Je potrebné zadať vypracovanie nového lokalitného programu národnej kultúrnej pamiatky a potom pristúpiť k projektovaniu podľa nových kritérií a reálnych požiadaviek. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku a chránený park, musí byť všetko vopred konzultované s KPÚ a s ďaľšími odborníkmi. V našej úzkej vzájomnej spolupráci my môžeme robiť len to, o čo na základe našich návrhov mesto požiada príslušné orgány a je nám to až po schválení a vydaní rozhodnutia povolené. Súkromná stavba to nie je a my nesmieme ísť do žiadneho rizika, lebo dôsledky by mohli byť katastrofálne. Našu snahu a odhodlanie meníme v zmysle platnej legislatívy na systémové kroky.

 Spolu s mestom a KPÚ sa nám podarilo zrealizovať dočasnú úpravu nádvoria. Ďalej mesto ako vlastník požiadalo statika o odborné posúdenie stavu celého objektu, aby sa mohli následne prijať opatrenia aj z pohľadu BOZP. Na záverečnú správu však čakáme už rok. Musíme preto klásť dôraz na dodržiavanie pokynov organizátorov pri akejkoľvek činnosti v kaštieli , alebo v jeho okolí.

 Primátor mesta pri rokovaniach s firmou Samsung dohodol poskytnutie finančného príspevku na opravu kaštieľa. Veríme, že tomu bude tak aj v budúcnosti. Veľká vďaka za ochotu pomôcť však patrí firme Samsung už dnes.

 Mesto ďalej rokuje o dostavbe pôvodného múrika, čím by sa nádvorie aj uzavrelo. K tomu patrí aj zreštaurovanie pôvodnej liatinovej brány (mimochodom je to jeden z mála pôvodných artefaktov) a jej osadenie na pôvodné miesto. K tomu sa urobil aj archeologický výskum, ktorý zabezpečovalo a financovalo mesto.

 So správcom severného krídla t.j. MsKS sme sa zmluvne dohodli na používaní jednej miestnosti v podkroví objektu pre prácu OZ. Okrem iného tu budeme zbierať rôzne študentské práce a vízie riešení využívania nášho kaštieľa (práce sú samozrejme k dispozícii na nahliadnutie). Chceme vytvárať priestor pre mladých talentovaných ľudí a zároveň aj pre obhajobu ich vlastných návrhov. Čo sme mali možnosť až doteraz vidieť – neboli to žiadne amatérske pokusy. Je vidieť ich odborné vedenie na fakulte architektúry STU v Bratislave. Súčasťou prác boli aj ich kritické názory na realizáciu rekonštrukcie severného krídla.

Stretávame sa a rokujeme aj s odborníkmi, ktorí sa už v minulosti podieľali na tvorbe lokalitného programu, na archeologických výskumoch. Máme k dispozícii kompletnú projektovú dokumentáciu z prvých už spomínaných plánov na rekonštrukciu kaštieľa, ktoré nám už dnes môžu poslúžiť len ako užitočná pomôcka. Podmienky na realizáciu sa dávno zmenili a na druhej strane 30 ročné projekty mapovali technické a technologické podmienky tých časov.

 Na opravu kaštieľa sme rozbehli aj zbierku od dobrovoľných darcov. Žiaľ, pokus o získanie 2% z daní sme úspešne nedotiahli, čo je nám veľmi ľúto a za to sa ospravedlňujeme. Už dlhšiu dobu riešime medzinárodne používané hnedé informačné tabúle pri vstupoch do mesta, ktoré informujú o existencii neogotického kaštieľa v našom meste. O administrácii tohto procesu by pracovníčky MsÚ p. Morovičová a Vašáková vedeli určite toho veľa povedať, čo všetko bolo a ešte bude treba urobiť.

 Našim ďaľším cieľom je vydať publikáciu o Neogotickom kaštieli v Galante. Máme k tomu prísľúbenú pomoc od primátora mesta a jeho zástupcu. Niečo podobné o renesančnom kaštieli v Galante bolo spracované ing. arch. Stanekom a vydané v katalógu k výstave Galanta a Esterházyovci v roku 1995 (keby boli na to prostriedky, možno by bolo dobré vydať aj repliku tohto katalógu). Veríme, že poslanci MsZ navrhnú do rozpočtu mesta na rok 2014 aj finančné prostriedky na vydanie publikácie.

 Záverom mi nedá nespomenúť slečnu Brnkovú, ktorá svoju diplomovú prácu nazvala Neogotický kaštieľ v Galante a jeho využitie a predtým svoju seminárnu prácu Hotel Esterházy. Slečna Brnková navštívila Eisenstadt v Rakúsku a Esterházu (predtým Fertőd) v Maďarsku, miesta dôležité v živote rodiny Esterházyovcov. Jej zistenia sú však pre nás aj tak trochu nadčasové, keďže už vieme, že Esterházyovci z Galanty sa rozvetvili do celého sveta. 109 rodín žije na každom kontinente sveta, okrem Antarktídy. Aj tu sa vytvára veľký a užitočný priestor na spoluprácu. Veríme a možno aj počítamé s tým, že EÚ uvoľní viac prostriedkov na medziregionálnu spoluprácu, cestovný ruch a rozvoj turizmu. Duch širokej spolupráce nás musí viesť k prekonávaniu aj tých najťažších prekážok. Nechceme zabúdať aj na oživenie galantského lokálpatriotizmu, uvedomujúc si, že žijeme v regióne trnavskej samosprávy v rámci SR. Záleží nám na tom, aby sme svoje sily vždy len spájali. Máme úprimný záujem na dosiahnutí veľkého cieľa, čím záchrana kaštieľa nepochybne je.

Jozef Keppert

Výkonný riaditeľ správnej rady

OZNK GA

 Ak ste nestihli registráciu, môžete to urobiť kedykoľvek na stránke www.nkga.sk/chcempomoct

 

Publikované dňa 04. máj 2013