Nachádzate sa tu

Aktuálne info o pripravovanej zmluve.

Aktuálne.

 Vyskytli sa nové skutočnosti, ktoré sme samozrejme nepredpokladali. Z programu ostatného rokovania MsZ bol stiahnutý bod schválenie zmluvy medzi mestom, MsKS a našim OZNKGA. To prosím bez toho, aby to s nami niekto prerokoval. Síce tomu predchádzalo „jedno rokovanie“, keď sa to tak dá nazvať. Návrhu zmluvy predchádzali rokovania medzi zainteresovanými. Bol prerokovaný na úrovni primátora mesta, ktorý vypracovaním zmluvy poveril Mgr. Miroslava Psotu, právnika mesta. Na rokovaniach sme zdôrazňovali, že vlastnícke vzťahy sú nespochybniteľné. Na základe toho len cez vlastníka môžeme komunikovať s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Vlastník musí zabezpečiť podklady a dať konkrétnu žiadosť tomuto úradu na zásah na národnej kultúrnej pamiatke. Len po písomnom súhlase KPÚ TT pod odborným dozorom poverenej osoby sa môže pristúpiť k realizácii aj najmenšieho zásahu. Preto po určení priorít tento postup musí byť dodržaný!!! Tak ako aj bezpečnosť pri práci patrí medzi najzásadnejšie otázky zabezpečenia z našej strany. Preto návrh zmluvy je tvz. rámcový a na jednotlivé etapy prác budú vypracované dodatky konkrétne s rozsahom prác a po kolaudácii akcie bude zveľaďovaní majetok mesta t. j. neogotický kaštieľ.

 Je záujemca na prenajatie časti pivničných priestorov v neogotickom kaštieli.

 Na rokovaniach na meste sme konzultovali otázku trvalej ponuky predaja kaštieľa alebo po dvadsiatych rokoch vylúčiť túto alternatívu. Nechali sme sa presvedčiť, aby sme predaj nevylúčili. OZ NK GA bude rešpektovať rozhodnutie MsZ!

 Za cenu, že MsZ nerokovalo o spomínanej zmluve dostali sme prísľub, že budú zvolané zainteresované komisie MsZ/finančná, kultúry, investičnej výstavby ŽP a KP, obchodu a cestovného ruchu/. Následne bude zvolané mimoriadne MsZ. V úvode rokovania poslanci reklamovali, že pozvánka nie je v súlade s účasťou, lebo boli pozvaní len poslanci. T. j bez tajomníkov a bez ostatných členov komisií - neposlancov. Navrhnuté alternatívne riešenia predaja, prenajatia resp. aj kombinovanej alternatívy však po ostrej výmene názorov voľne prešlo do kritiky návrhu zmluvy medzi mestom, MsKS a OZNKGA. Sršali kategoricky odmietavé stanoviská. Žiaľ, nebol ani priestor na slušnú odpoveď ani na vysvetlenie. Dokonca odzneli detinské ponaučenia o bezpečnosti pri práci. Voči čomu som sa ostro ohradil s tým, že aj to sme s vlastníkom kaštieľa dávno prerokovali. Mlátenie slamy ukončil Mgr. Psota, ktorý vysvetlil zámery zainteresovaných a ubezpečil poslancov, že návrh zmluvy zodpovedá záujmu všetkých strán a konkrétne veci sa budú riešiť s dodatkami na konkrétne akcie, ktoré budú vychádzať z určených priorít schválených všetkými zainteresovanými. Následne po konzultácii s pamiatkarmi budú pripravované ďalšie konkrétne kroky. O ktoré osobitne bude musieť vlastník kaštieľa požiadať s predloženými projektmi a s dokumentáciou. Podporné stanovisko vyjadrila aj Ing. Miriam Károlyiová, vedúca odboru výstavby a ŽP MsÚ v Galante. Nevidela dôvod prečo by sa zmluva nemohla podpísať, nakoľko aj ona bola na rokovaní u primátora mesta.

 OZNKGA bude všestranne nápomocné aj pri schvaľovacom procese na príslušných úradoch. Po niekoľkých konzultáciách sa pristúpilo k riešeniu návrhu zmluvy. Túto systematickú prácu bombardujú naši odporcovia, lebo sme im údajne „zobrali agendu záchrany kaštieľa“ a nevedia si predstaviť, že s tým kaštieľom sa naozaj dá niečo urobiť. Po dvadsiatych rokoch, podotýkam.

 Ctený čitateľ, keď sa so mnou zamyslíte a dodám k tomu, že sme tam poslanci Kolek, Takáč, Psota, Špánik, Keppert, ktorým naozaj záleží na osude kaštieľa, nechápem potom, ako by pochodil iný človek s takouto agendou, ktorý nie je poslancom MsZ. A tak na rozdiel od dôležitej a potrebnej podpory kolegov poslancov, ktorú sme všetci tak túžobne očakávali, je tu len a len neustály boj.

 Tento boj však musíme vyhrať. Teší nás, že ste s nami. Každé Vaše dobré slovo nás upevňuje v tom, že to musíme dotiahnuť do úspešného konca. Máme podporné slovo aj od ostatných Občianskych združení, ktorí tiež nás uisťujú o podpore a sľubujú pomoc. Podporujú nás aj riaditelia škôl a chápu zmysel našich snažení.

 Neviem Vám napísať dokedy budeme musieť bojovať s veternými mlynmi, ale pevne verím, že náš vietor je silnejší. Ale k tomu potrebujem Vás všetkých, aby sme stojaté vody trošku prevetrali.

 

Jozef Keppert, máj 2012

 

Publikované dňa 28. máj 2012