Zaujímavé aktuality.

Webstránka odštartovala, a veríme, že sa Vám páči. Mnohí sa už teraz registrujete na našej stránke, čo nás mimoriadne teší. Prečítajte si zaujímavý súhrn aktuálnych aj pripravovaných plánov a činností.

Vážení priatelia,

 

prihováram sa k Vám ako výkonný riaditeľ novozaloženého Občianskeho združenia Neogotický kaštieľ v Galante (OZNKGA). O našich zámeroch a cieľoch Vás informuje naša stránka www.nkga.sk, kde postupne budete dostávať viac informácií.

Priznám sa, že veľmi som sa zahanbil, keď ma kolegovia poslanci MsZ Peter Kolek ml., Zsolt Takáč a Fridrich Psota prekvapili večerným osvetlením nášho kaštieľa. Závidel som im ten spontánny prejav občianskej iniciatívy a samozrejme výsledok. Treba ale napísať, že ako čin to bol síce obrovský, ale prinieslo to so sebou aj vážne problémy, ktoré sa týkajú nedostatočnej predpríprave celej akcie. O schvaľovacom procese už nechcem ani hovoriť. Vďakou za celé bolo to, že niekto tieto veci udal na príslušné úrady. Museli sme si veci vysvetliť a urýchlene konať. Zavolali sme si Ing. Gabrielu Kvetanovú, riaditeľku Krajského pamiatkového úradu v Trnave, aby sme veci uviedli na správnu mieru. Dohodli sme sa na náprave. V sprievode riaditeľky tu boli aj odborníci úradu na parky a kaštiele.

Vtedy sa už rysovali kontúry pripravovaného založenia občianskeho združenia. Surfovali sme na internete, hľadali oporné body, kde a čo by sa dalo využiť v náš prospech. Medzi sebou sme si museli ujasniť, čo a ako chceme dosiahnuť. Stanovy sme potom neuveriteľne rýchlo dali dokopy. Vzhľadom na to, že nespochybniteľným vlastníkom kaštieľa je mesto Galanta, prípravný výbor (Keppert, Kolek, Takáč) navštívil primátora mesta, aby predložili návrh spolupráce na záchranu a obnovu kaštieľa. Rokovania sa zúčastnil aj Ing. Ladislav Fekete zástupca primátora. Vznikla vzájomná vzácna zhoda názorov a spoločného záujmu. Boli predložené návrhy, ktoré by mohli po konzultáciách poslúžiť ako podklad k pripravovanej zmluve o spolupráci. Mgr. Miroslav Psota, právnik mesta bol podrobne informovaný o cieľoch a zámeroch. Medzitým primátor mesta delegoval Ing. Ladislava Feketeho, Ing. Petra Aštaryho a Juraja Pekaroviča za konkrétnych partnerov občianskeho združeniu. Po schválení stanov OZNKGA sa uskutočnilo rokovanie u primátora mesta a všetkých zainteresovaných,vrátane zástupcov MsKS, Technických služieb a vedúcej odboru výstavby MsÚ. Tu sa konkretizovalo paragrafové znenie návrhu zmluvy o spolupráci. Zmluva podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom po prerokovaní v príslušných komisiách MsZ. Boli prerokované aj podnety správnej rady OZNKGA z ostatného rokovania. Došlo k dohode vo všetkých bodoch.

Zmluva bude predložená do komisií MsZ a následne bude prerokovaná na MsZ 26.apríla 2012.

Medzitým sme zabezpečili IČO, účet v banke, rozbehli web stránku, rokovali o spolupráci. Pripravujeme zbierku a rozmiestnenie schránok na dobrovoľné príspevky. Toho času sa pripravujú logo OZ, jazykové mutácie web stránky a pracujeme na návrhu prvých konkrétnych krokov, ktoré prostredníctvom MsÚ budú predložené pamiatkarom na vyjadrenie. Len po ich písomnom súhlase budeme môcť siahnuť na kultúrnu pamiatku s koordinovaným harmonogramom vlastníkom objektu t. j. mestom. Okrem finančných darov už máme ponuky na rôzne druhy materiálu, techniky čo budeme vedieť v budúcnosti využiť.

Popri serióznom prístupe na záchranu kaštieľa nezabudneme ani na to, aby sme spolu prežili nezabudnuteľné príjemné kultúrne vyžitie, a to čo najširšom kultúrnom spektre. Niektorí už sľubujú rôzne špeciality, aby sme nezomreli hladom. Pritom všetkom budeme dbať na to, aby všetky bezpečnostné opatrenia boli prísne dodržané a budeme Vás prosiť, aby ste ich aj v plnom rozsahu rešpektovali. Inak to nemôže ísť.

Záverom ďakujem všetkým, ktorí už priložili ruku k dielu a pomohli rozbehnúť túto zázračnú občiansku iniciatívu. Bez Vás to nepôjde. Počítame s Vami.

 

Jozef Keppert, výkonný riaditeľ Správnej rady OZNKGA

Galanta marec 2012

 

 

 

 

Publikované dňa 04. apríl 2012